logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MENU PRZEDMIOTOWE
plus Organizacja Urzędu
minus Przedmiot działalności
plus Podstawy prawne działania
minus Majątek Urzędu
minus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Zamówienia publiczne
minus Zarządzenia
minus Kontrole
plus Obsługa klienta
plus Kontakt z Urzędem
plus Powiatowa Rada Rynku Pracy
plus Podziękowania
minus Sprawozdawczość Urzędu
minus Polityka prywatności
 MENU TEMATYCZNE
minus ABC bezrobotnego
minus ABC pracodawcy
minus Obowiązujące stawki zasiłków
plus Programy i projekty
plus Oferty pracy
minus Oferty stażu
minus Instrumenty rynku pracy
plus Usługi rynku pracy
plus Działania Urzędu na rzecz osób niepełnosprawnych
minus Zielona Linia
plus Ubezpieczenia dla bezrobotnych
minus Zwolnienia monitorowane
minus Zwolnienia grupowe
minus Wzory dokumentów
 INNE
minus Przydatne odnośniki do stron internetowych
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


MENU PRZEDMIOTOWE > Zarządzenia

 WYKAZ ZARZĄDZEŃ DYREKTORA
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LUBINIE
 
 
 
 
2009 rok
 
Zarządzenie Nr 1/09
z dnia 5 stycznia 2009r.
w sprawie powołania Komisji ds. szkoleń
Zarządzenie Nr 2/09
z dnia 5 stycznia 2009r.
w sprawie powołania Komisji ds. prac interwencyjnych, robót publicznych oraz składek ZUS
Zarządzenie Nr 3/09
z dnia 5 stycznia 2009r.
w sprawie powołania Komisji ds. staży i przygotowań zawodowych
Zarządzenie Nr 4/09
z 6 stycznia 2009r.
w sprawie powołania Zespołu ds. organizacji III Lubińskich Targów Pracy
Zarządzenie Nr 5/09
z dnia 10 lutego 2009r.
w sprawie załączników wymaganych przy składaniu wniosków
 o przyznanie środków finansowych na poszczególne formy aktywizacji zawodowej
Zarządzenie Nr 6/09
z dnia 10 lutego 2009r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundowania kosztów poniesionych przez pracodawcę na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy ze środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubinie
Zarządzenie Nr 7/09
z dnia 12 lutego 2009r.
w sprawie powołania komisji ds. socjalnych
Zarządzenie Nr 8/09
 
w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Lubinie
Zarządzenie Nr 9/09
z dnia 6 kwietnia 2009r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie
Zarządzenie Nr 10/09
z dnia 4 maja 2009r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundowania kosztów poniesionych przez pracodawcę na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy ze środków Funduszu Pracy  w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubinie
Zarządzenie Nr 11/09
z dnia 1czerwca 2009r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubinie
Zarządzenie Nr 12/09
z dnia 1 czerwca 2009r.
w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubinie
Zarządzenie Nr 13/09
z dnia 25 czerwca 2009r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie
Zarządzenie Nr 14/09
z dnia 29 czerwca 2009r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie
Zarządzenie Nr 15/09
z dnia 1 lipca 2009r.
w sprawie powołania komisji oceny przydatności składników majątku ruchomego do dalszego użytkowania
Zarządzenie Nr 16/09
z dnia 14 lipca 2009r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie
Zarządzenie Nr 17/09
z dnia 3 sierpnia 2009r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin po odbyciu przez pracownika służby przygotowawczej
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubinie
Zarządzenie Nr 18/09
z dnia 30 września 2009r.
w sprawie dostosowania stanu zatrudnienia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy (Dz. U. Nr 47, poz. 315)
Zarządzenie Nr 19/09
z dnia 16 grudnia 2009r.
w sprawie rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubinie
Zarządzenie Nr 20/09
z dnia 18 grudnia 2009r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania dodatku
do wynagrodzenia uprawnionym pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie
Zarządzenie Nr 21/09
z dnia 31 grudnia 2009r.
w sprawie wprowadzenia Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie


 

 
2010 rok
 
Zarządzenie Nr 1/10
z dnia 11 stycznia 2010r.
w sprawie powołania Komisji ds. szkoleń
Zarządzenie Nr 2/10
z dnia 11 stycznia 2010r.
w sprawie powołania Komisji ds. staży
Zarządzenie Nr 3/10
z dnia 21 stycznia 2010r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubinie
Zarządzenie Nr 4/10
z dnia 18 lutego 2010r.
w sprawie powołania Zespołu ds. organizacji IV Lubińskich Targów Pracy
Zarządzenie Nr 5/10
z dnia 19 lutego 2010r.
w sprawie wprowadzenia procedur finansowych dla programów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego
Zarządzenie Nr 6/10
z dnia 19 lutego 2010r.
w sprawie wprowadzenia instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubinie
Zarządzenie Nr 7/10
z dnia 19 lutego 2010r.
w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie gospodarki kasowej
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubinie
Zarządzenie Nr 8/ 10
z dnia 19 lutego 2010r.
 
w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo – księgowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubinie
Zarządzenie Nr 9/10
z dnia 19 lutego 2010r.
w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubinie
Zarządzenie Nr 10/10
z dnia 1 marca 2010r
w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont dla budżetu
i funduszy celowych Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie
Zarządzenie Nr 11/10
z dnia 1 marca 2010r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień
o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14.000 euro
Zarządzenie Nr 12/10
z dnia 1 marca 2010r.
w sprawie powołania Komisji rozpatrującej wnioski o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy
Zarządzenie Nr 13/10
z dnia 1 marca 2010r.
w sprawie wprowadzenia zasad przyznawania bezrobotnemu środków
na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundowania kosztów poniesionych przez pracodawcę na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy ze środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubinie
Zarządzenie Nr 14/10
z dnia 1 marca 2010r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Powiatowego Urzędu Pracy
w Lubinie
Zarządzenie Nr 15/10
z dnia 4 marca 2010r.
w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie
Zarządzenie Nr 16/10
z dnia 21 marca 2010r.
w sprawie korzystania ze służbowych telefonów komórkowych
Zarządzenie Nr 17/10
z dnia 22 marca 2010r.
w sprawie korzystania z samochodu służbowego
Zarządzenie Nr 18/10
z dnia 26 kwietnia 2010 r.
w sprawie określenia zasad udostępniania informacji publicznej
w związku z realizacją przez Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie zadań publicznych
Zarządzenie Nr 19/10
z dnia 26 kwietnia 2010r.
zmieniające Zarządzenie Nr 13/10 z dnia 1 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia zasad przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundowania kosztów poniesionych przez pracodawcę na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy ze środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubinie
Zarządzenie Nr 20/10
z dnia 1 czerwca 2010r.
w sprawie wprowadzenia Instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie oraz Instrukcji kancelaryjnej Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie
Zarządzenie Nr 21/10
z dnia 29 lipca 2010r.
w sprawie powołania Komisji rozpatrującej wnioski o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy
Zarządzenie Nr 22/10
z dnia 30 września 2010r.
w sprawie dostosowania stanu zatrudnienia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy (Dz. U. Nr 47, poz. 315)
Zarządzenie Nr 23/10
z dnia 30 września 2010r.
w sprawie powołania Zespołu ds. promocji programów i projektów
Zarządzenie Nr 24/10
z dnia 1 października 2010r.
w sprawie powołania Komisji ds. prac interwencyjnych oraz składek ZUS
Zarządzenie Nr 25/10
z dnia 1 października 2010r.
w sprawie uchylenia zarządzenia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie w sprawie załączników wymaganych przy składaniu wniosków o przyznanie środków finansowych na poszczególne formy aktywizacji zawodowej
Zarządzenie Nr 26/10
z dnia 15 października 2010r.
w sprawie uchylenia zarządzenia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie w sprawie powołania komisji likwidacyjnej weksli zabezpieczających udzielone pożyczki z Funduszu Pracy osobom bezrobotnym oraz pracodawcom
Zarządzenie Nr 27/10
z dnia 15 października 2010r.
w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla budżetu, funduszy celowych  oraz projektów współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie
Zarządzenie Nr 28/10
z dnia 15 października 2010r
w sprawie powołania administratora bezpieczeństwa informacji oraz administratora systemów informatycznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubinie
Zarządzenie Nr 29/10
z dnia 15 października 2010r
w sprawie wprowadzenia zasad organizacji stażu osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy nie pozostających w zatrudnieniu
Zarządzenie Nr 30/10
z dnia 2 listopada 2010r.
w sprawie wykazu programów komputerowych używanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubinie
Zarządzenie Nr 31/10
z dnia 2 listopada 2010r
w spawie trybu postępowania stosowanego w sprawach windykacji nienależnie pobranych świadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubinie
Zarządzenie Nr 32/10
z dnia 7 grudnia 2010r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie
Zarządzenie Nr 33/10
z dnia 16 grudnia 2010r.
w sprawie powołania Komisji oceny przydatności składników majątku ruchomego do dalszego użytkowania
Zarządzenie Nr 34/10
z dnia 29 grudnia 2010r.
w sprawie powołania Komisji ds. rozwoju zawodowego
Zarządzenie Nr 35/10
z dnia 29 grudnia 2010r.
w sprawie wprowadzenia procedur postępowania przy realizacji standardów usług rynku pracy
Zarządzenie Nr 36/10
z dnia 29 grudnia 2010r.
w sprawie rocznej inwentaryzacji składników majątkowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubinie
Zarządzenie Nr 37/10
z dnia 30 grudnia 2010r.
w sprawie dostosowania stanu zatrudnienia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
14 września 2010r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. Nr 177, poz. 1193)

Zarządzenie Nr 38/10
z dnia 31 grudnia 2010r.

w sprawie wprowadzenia procedur wewnętrznych stworzonych przez Referat Administracyjno-Gospodarczy w związku z realizacją analizy poziomu ryzyka

 

Ilość odwiedzin: 28827
Nazwa dokumentu: Zarządzenia
Podmiot udostępniający: Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie
Osoba, która wytworzyła informację: Joanna Trepiak
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Trepiak
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2010-02-23 09:32:17
Data udostępnienia informacji: 2010-02-23 09:32:17
Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-08 14:11:31

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner